สรุปหนังสือ Start with Why

Start with Why - Simon Sinek

ความสำเร็จขององค์กรและบุคคลไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราทำหรือวิธีการที่เราใช้ แต่เริ่มต้นจากการเข้าใจเหตุผลที่แท้จริงว่า "ทำไม" เราถึงทำสิ่งนั้น การค้นหาและเชื่อมโยงกับ Why จะช่วยให้เรามีทิศทางที่ชัดเจน สร้างวัฒนธรรมที่แข็งแรง และสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและยั่งยืนกับผู้คนรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นทีมงานหรือลูกค้า ทำให้หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างธุรกิจใหม่ด้วยความมุ่งมั่นและแรงบันดาลใจที่ยั่งยืน

 1. แนวคิด Golden Circle: การเปลี่ยนมุมมองในการเริ่มต้น
 • โครงสร้าง Golden Circle: Golden Circle มีสามส่วน: Why (ทำไม), How (อย่างไร), What (อะไร) การเริ่มต้นด้วย Why จะช่วยให้เรามีทิศทางที่ชัดเจนและมีแรงบันดาลใจในการทำสิ่งต่างๆ ทำให้เราแตกต่างจากคนอื่นที่มักเริ่มต้นที่ What (สิ่งที่ทำ) และ How (วิธีการทำ)
 • ความสำคัญของ Why: Why คือเหตุผลที่เราทำสิ่งต่างๆ เป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในการตัดสินใจและการดำเนินชีวิต เมื่อเราเข้าใจ Why ของเรา จะทำให้เรามีเป้าหมายที่ชัดเจน และสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองและผู้อื่นได้
 1. การค้นหาและเชื่อมโยงกับ Why ของตนเอง
 • กระบวนการค้นหา Why: การหาว่าเรามีเหตุผลอะไรในการทำสิ่งต่างๆ ต้องใช้เวลาและการสำรวจตัวเอง อาจเริ่มจากการตั้งคำถามเช่น “อะไรคือสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขและภูมิใจ?” “เรามีค่านิยมอะไรบ้าง?” และ “อะไรคือเป้าหมายใหญ่ของชีวิตเรา?”
 • การเชื่อมโยงกับค่านิยม: เมื่อเราค้นพบ Why เราจะพบว่ามันสอดคล้องกับค่านิยมและความเชื่อส่วนบุคคล การใช้ Why จะช่วยให้เราใช้ชีวิตด้วยความมั่นใจและมีเป้าหมายที่ชัดเจน การเชื่อมโยง Why กับกิจวัตรประจำวัน เช่น การทำงาน การสื่อสาร และการตัดสินใจ จะทำให้เรามีความสุขและพอใจในสิ่งที่ทำ
 1. ความแตกต่างระหว่างการนำโดย Why และการนำโดย How หรือ What
 • การเปรียบเทียบ: การนำโดย Why ทำให้เราเน้นไปที่แรงบันดาลใจและความหมาย ซึ่งแตกต่างจากการนำโดย How หรือ What ที่เน้นวิธีการและผลลัพธ์เท่านั้น การนำโดย Why จะทำให้เรามีแรงบันดาลใจที่ยั่งยืนและสามารถปรับตัวได้ในสถานการณ์ต่างๆ
 • ผลลัพธ์ที่ยั่งยืน: เมื่อเราเน้นที่ Why จะทำให้เราได้รับผลลัพธ์ที่ยั่งยืนและมีความภักดีจากผู้คนรอบข้าง เช่น ลูกค้า พนักงาน และผู้สนับสนุน ตัวอย่างเช่น บริษัท Apple ที่นำโดย Why “คิดต่าง” ทำให้ลูกค้ามีความภักดีและเชื่อมั่นในแบรนด์
 1. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วย Why
 • การสร้างวัฒนธรรม: การใช้ Why ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรช่วยให้พนักงานมีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า และมีเป้าหมายร่วมกัน เช่น การสร้างวัฒนธรรมที่เน้นความร่วมมือ ความเคารพ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • การพัฒนาทีมงาน: การสื่อสาร Why กับทีมงานจะช่วยให้พวกเขาเข้าใจและมีแรงบันดาลใจในการทำงาน ทำให้ทีมงานมีพลังในการทำงานและมีความสามัคคี เช่น การจัดการประชุมที่เน้นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการสร้างแรงบันดาลใจร่วมกัน
 
 1. การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วย Why
 • การสื่อสาร Why: การสื่อสาร Why กับลูกค้าช่วยให้พวกเขาเข้าใจและมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับแบรนด์ของเรา เช่น การเล่าเรื่องราวที่สะท้อนถึง Why ของเราในการโฆษณาและการตลาด
 • ความภักดีของลูกค้า: ลูกค้าที่เข้าใจ Why ของเรา จะมีความภักดีและสนับสนุนแบรนด์ของเราในระยะยาว เช่น การสร้างประสบการณ์ที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า เช่น กิจกรรมทางสังคม หรือการสนับสนุนโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคม
 1. การท้าทายตัวเองด้วย Why
 • การท้าทายตัวเอง: การใช้ Why ในการท้าทายตัวเองช่วยให้เรามีแรงบันดาลใจในการเติบโตและพัฒนา เช่น การตั้งเป้าหมายที่ท้าทายและมีความหมาย การเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับ Why ของเรา
 • การตั้งเป้าหมาย: การตั้งเป้าหมายที่มี Why เป็นพื้นฐานจะช่วยให้เรามีทิศทางและความหมายในการดำเนินชีวิต เช่น การตั้งเป้าหมายที่มีผลกระทบต่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม
 1. การสร้างผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้วย Why
 • การสร้างผลกระทบ: การใช้ Why ในการสร้างผลกระทบที่มีความหมายจะทำให้เรามีความภูมิใจและรู้สึกว่าเราทำสิ่งที่มีคุณค่า เช่น การนำ Why ไปใช้ในการพัฒนาชุมชนหรือการสร้างโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคม
 • การเปลี่ยนแปลงที่ดี: การเชื่อมโยง Why ของเรากับการทำงานเพื่อสังคมหรือชุมชน จะช่วยให้เราสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีและยั่งยืน เช่น การสร้างโครงการเพื่อการศึกษา การรักษาสิ่งแวดล้อม หรือการส่งเสริมสุขภาพจิต
 1. การประยุกต์ใช้ Why ในการเริ่มต้นสร้างธุรกิจใหม่ (หัวข้อพิเศษ)
 • การกำหนด Why ของธุรกิจ: เริ่มต้นด้วยการตั้งคำถามว่า “ทำไมธุรกิจของเราถึงมีอยู่?” และ “เราต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรในโลกนี้?” การกำหนด Why ของธุรกิจจะช่วยให้เรามีเป้าหมายและทิศทางที่ชัดเจน
 • การจัดการเวลาและทรัพยากร: การใช้ Why เป็นแนวทางในการจัดการเวลาและทรัพยากร จะช่วยให้เราสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้เทคนิค Eisenhower Box ในการจัดการงานที่สำคัญและเร่งด่วน
 • การรับมือกับความเครียดและภาระงาน: การมี Why ที่ชัดเจนจะช่วยให้เรามีแรงบันดาลใจในการรับมือกับความเครียดและภาระงานที่ถาโถม การฝึกการจัดการความเครียดและการรักษาสุขภาพจิต เช่น การทำสมาธิ การออกกำลังกาย หรือการพูดคุยกับคนที่เราไว้วางใจ
 • การสร้างเครือข่ายสนับสนุน: การหาและสร้างเครือข่ายสนับสนุนจากคนที่มี Why ที่คล้ายคลึงกัน จะช่วยให้เรามีแรงบันดาลใจและได้รับความช่วยเหลือในยามที่ต้องการ เช่น การเข้าร่วมกลุ่มผู้ประกอบการ การหาที่ปรึกษา หรือการเข้าร่วมเวิร์กช็อป

การเริ่มต้นธุรกิจใหม่อาจเต็มไปด้วยความท้าทายและอุปสรรค แต่เมื่อคุณมี Why ที่ชัดเจนและแรงบันดาลใจที่แท้จริง จะเป็นเหมือนเข็มทิศที่นำทางให้คุณก้าวผ่านทุกขวากหนาม ด้วยความมุ่งมั่นและการสร้างความหมายในทุกๆ วันที่คุณทำงาน คุณจะพบว่าความสำเร็จไม่ได้อยู่ไกลเกินเอื้อม มันอยู่ในทุกความพยายามและความตั้งใจของคุณที่จะทำให้สิ่งที่คุณรักเติบโตอย่างยั่งยืนและเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจ

ในโลกที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนและการแข่งขันที่สูง การค้นพบและการทำงานตาม Why ของคุณไม่เพียงแต่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จทางธุรกิจ แต่ยังช่วยให้คุณมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความหมายและความพอใจ Start with Why ของ Simon Sinek เป็นหนังสือที่ชี้แนะแนวทางในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองและผู้อื่น การมี Why ที่ชัดเจนจะเป็นพลังขับเคลื่อนที่ทำให้คุณก้าวข้ามอุปสรรคและสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ที่มีคุณค่าต่อโลกนี้ได้ ขอให้ทุกคนได้ค้นพบ Why ของตนเองและนำมันไปใช้ในการสร้างอนาคตที่ดีกว่าเดิม

ดูบทความอื่น

🚀 สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน: Unfair Advantage สำหรับ Solopreneur ด้วยต้นทุนต่ำ! 💡

คุณเป็น solopreneur ที่เริ่มต้นธุรกิจใหม่ด้วยงบจำกัดใช่มั้ย? 🤔 มาทำความรู้จักกับ “Unfair Advantage” ที่จะช่วยให้คุณมีความได้เปรียบในการแข่งขัน และประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น! 🌟

Read More

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top