สรุปหนังสือ Rework

Rework - Jason Fried, David Heinemeier Hansson

ท้าทายแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการทำงานและการบริหารธุรกิจ ด้วยการนำเสนอแนวทางที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพสูง ผู้เขียนทั้งสองเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท 37signals ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างสูงในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ และได้แชร์ประสบการณ์จริงในการดำเนินธุรกิจที่ไม่ยึดติดกับการทำงานหนักเกินไป แต่เน้นที่การทำงานอย่างชาญฉลาด การสร้างนวัตกรรมจากข้อจำกัด และการมองโลกในแง่

 1. การทำงานอย่างชาญฉลาด
 • ความแตกต่างระหว่างการทำงานหนักกับการทำงานอย่างชาญฉลาด
  • การทำงานหนักคือการใช้เวลานานและพยายามทำทุกอย่างด้วยตัวเอง แต่การทำงานอย่างชาญฉลาดคือการใช้เวลาและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การจัดลำดับความสำคัญของงาน การใช้เทคโนโลยีช่วยทำงานที่ซ้ำซ้อน และการเรียนรู้จากความผิดพลาด
 • ผลกระทบของการทำงานอย่างชาญฉลาดต่อประสิทธิภาพและความสำเร็จ
  • การทำงานอย่างชาญฉลาดช่วยลดความเหนื่อยล้าและความเครียด ช่วยให้มีเวลาว่างมากขึ้นในการคิดสร้างสรรค์และพัฒนาธุรกิจ นอกจากนี้ยังทำให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้เร็วขึ้น
 1. การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร
 • การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความสุขและไม่เครียด
  • สร้างบรรยากาศการทำงานที่ผ่อนคลาย เช่น การจัดพื้นที่พักผ่อนให้พนักงาน การสนับสนุนกิจกรรมที่ทำให้พนักงานผ่อนคลาย และการส่งเสริมการทำงานที่มีความยืดหยุ่น
 • การสร้างทีมที่มีความยืดหยุ่นและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
  • ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ให้กับพนักงาน เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และสนับสนุนการทำงานเป็นทีม
 1. การมองโลกในแง่บวก (Positive Realism)
 • การมองโลกในแง่บวกและการเห็นความเป็นจริง
  • มองหาข้อดีในทุกสถานการณ์ แม้จะเจอปัญหาก็ต้องพยายามมองหาทางออกและบทเรียนจากสถานการณ์นั้น แต่ต้องไม่มองข้ามความจริงที่เกิดขึ้น เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การนำแนวคิดนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน
  • ฝึกการคิดบวกในทุกวัน เช่น การเขียนบันทึกความสำเร็จและความรู้สึกดี ๆ ในแต่ละวัน การสร้างเป้าหมายที่ชัดเจนและยึดมั่นในเป้าหมายเหล่านั้น
 1. ความสำคัญของ “การไม่ทำ” (The Importance of Not Doing)
 • การกำจัดสิ่งที่ไม่จำเป็น
  • ระบุงานที่ไม่จำเป็นหรือไม่ให้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่า และตัดสินใจไม่ทำงานเหล่านั้น เช่น งานที่สามารถมอบหมายให้คนอื่นทำได้ หรือการหยุดทำสิ่งที่ไม่ส่งผลต่อเป้าหมายหลักของธุรกิจ
 • การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  • ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดเวลา เช่น การใช้ระบบอัตโนมัติในการจัดการงานที่ซ้ำซ้อน หรือการใช้แอปพลิเคชันช่วยในการจัดการเวลาและงาน
 1. การเริ่มต้นจากสิ่งที่มี (Start from What You Have)
 • การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  • การประเมินและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้ว เช่น การใช้พื้นที่ในบ้านเป็นสำนักงาน การใช้ความสามารถของตัวเองในการทำการตลาด การจัดการเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การสร้างนวัตกรรมจากข้อจำกัด
  • การมองหาวิธีการใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่จากข้อจำกัดที่มี เช่น การใช้วัสดุเหลือใช้ในการผลิตสินค้า หรือการใช้ไอเดียสร้างสรรค์ในการทำการตลาดแบบประหยัดงบ
 1. การใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
  • การพิจารณาและเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับงาน เช่น การใช้ซอฟต์แวร์บัญชีที่ง่ายและเหมาะสมสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก หรือการใช้โซเชียลมีเดียในการทำการตลาด
 • การหลีกเลี่ยงเทคโนโลยีที่ซับซ้อนเกินไปหรือไม่จำเป็น
  • การหลีกเลี่ยงการลงทุนในเทคโนโลยีที่ซับซ้อนและไม่คุ้มค่ากับผลตอบแทน เช่น การเลือกใช้แอปพลิเคชันที่มีฟังก์ชันเพียงพอกับความต้องการ ไม่จำเป็นต้องใช้ระบบที่มีฟังก์ชันเกินความจำเป็น

สรุปหนังสือ Rework

 
 1. การสื่อสารที่ชัดเจน (Clear Communication)
 • วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพภายในทีมและกับลูกค้า
  • การใช้เครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม เช่น อีเมล การประชุมออนไลน์ การใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย และการตั้งเป้าหมายการสื่อสารที่ชัดเจน
 • การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและตรงประเด็น
  • การเขียนและพูดอย่างกระชับ ชัดเจน และตรงประเด็น หลีกเลี่ยงการใช้ภาษาทางเทคนิคที่ซับซ้อนเกินไป และการใช้เครื่องมือช่วยในการจัดการการสื่อสาร เช่น การใช้ To-Do List หรือ Project Management Tool
 1. การสร้างงานที่มีคุณค่า (Creating Value-Driven Work)
 • การสร้างผลงานที่มีคุณค่าจริง ๆ ต่อลูกค้าและองค์กร
  • การมุ่งเน้นที่การสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และให้คุณค่าที่แท้จริง เช่น การสร้างสินค้าที่ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพ หรือการให้บริการที่มีคุณภาพสูง
 • การไม่ใช้ทรัพยากรมากมาย
  • การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้วัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ หรือการลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต
 1. การปรับตัวและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (Continuous Adaptation and Self-Improvement)
 • การพัฒนาตนเองและทีมงานอย่างต่อเนื่อง
  • การเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ ๆ อยู่เสมอ การเข้าร่วมสัมมนาหรือการฝึกอบรม และการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์กับทีมงาน
 • การเรียนรู้ตลอดชีวิต
  • การตั้งเป้าหมายการเรียนรู้ในแต่ละปี เช่น การอ่านหนังสือใหม่ การเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ หรือการเรียนรู้วิธีการใหม่ ๆ ในการทำงาน
 1. การสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งด้วยความซื่อสัตย์ (Building a Strong Brand with Integrity)
 • การสร้างแบรนด์ที่มีความซื่อสัตย์
  • การยึดมั่นในความซื่อสัตย์และความโปร่งใสในการทำธุรกิจ เช่น การให้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนกับลูกค้า การรักษาคำมั่นสัญญา และการจัดการกับปัญหาอย่างตรงไปตรงมา
 • การรักษาความเชื่อถือจากลูกค้า
  • การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนกับลูกค้า เช่น การให้บริการที่ดี การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และการให้การสนับสนุนหลังการขาย

หัวข้อพิเศษ: การจัดการภาระงานและชีวิตเมื่อทำงานคนเดียว

 • การจัดลำดับความสำคัญของงาน
  • การใช้เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญ เช่น Eisenhower Matrix เพื่อแยกแยะงานที่สำคัญและเร่งด่วน ออกจากงานที่ไม่สำคัญและไม่เร่งด่วน
 • การจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
  • การใช้เครื่องมือช่วยในการจัดการเวลา เช่น Calendar, Task Management App การตั้งเวลาสำหรับงานแต่ละอย่าง และการสร้างระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
 • การดูแลสุขภาพจิตและร่างกาย
  • การหาเวลาพักผ่อนและดูแลสุขภาพจิต เช่น การออกกำลังกาย การทำสมาธิ และการหาเวลาทำกิจกรรมที่ชอบเพื่อผ่อนคลาย

การสร้างธุรกิจและการทำงานคนเดียวอาจเป็นภาระที่หนักและท้าทาย แต่ Rework ได้แสดงให้เห็นว่าเราสามารถประสบความสำเร็จได้โดยการเปลี่ยนแปลงวิธีการคิดและการทำงาน หนังสือเล่มนี้ไม่เพียงแต่จะให้แนวคิดและวิธีการใหม่ ๆ แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้เราเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเอง และก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจ หากคุณกำลังเผชิญกับความท้าทายในการเริ่มต้นธุรกิจหรือการทำงานคนเดียว หนังสือเล่มนี้จะเป็นคู่มือที่ไม่เพียงแต่ให้ความรู้ แต่ยังให้กำลังใจในการก้าวไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top