สรุปหนังสือ Mindset

Mindset - Carol S. Dweck

ความสามารถของเราสามารถพัฒนาได้ด้วยความพยายามและการเรียนรู้ หนังสือเล่มนี้ไม่ได้แค่เสนอแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับ Growth Mindset และ Fixed Mindset เท่านั้น แต่ยังเจาะลึกถึงวิธีการนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการทำงาน การเรียนรู้ หรือการพัฒนาตนเอง อ่านแล้วจะได้พบกับกรณีศึกษาที่น่าสนใจ ตัวอย่างที่เป็นแรงบันดาลใจ และแนวทางปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ได้จริง

Growth Mindset ไม่ใช่แค่การคิดบวก

การมองโลกในแง่ดีและการพยายามคิดบวกเป็นสิ่งที่ดี แต่การมี Growth Mindset คือการเชื่อมั่นว่าความสามารถและทักษะของเราสามารถพัฒนาได้ด้วยความพยายาม การเรียนรู้ และการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง


ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ Growth Mindset

การคิดบวกคืออะไร
การคิดบวกเป็นการมองหาแง่ดีในทุกสถานการณ์และรักษาความรู้สึกดี ๆ กับชีวิต แม้ว่าจะเป็นประโยชน์ในแง่ของการลดความเครียดและสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ดี แต่การคิดบวกเองมีข้อจำกัดเพราะไม่ได้เน้นที่การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน

Growth Mindset คืออะไร
Growth Mindset คือความเชื่อที่ว่าความสามารถและทักษะสามารถพัฒนาได้ผ่านการพยายามและการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง ซึ่งแตกต่างจาก Fixed Mindset ที่เชื่อว่าความสามารถนั้นตายตัวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้


ความสำคัญของ Growth Mindset ในการพัฒนา

การพัฒนาทักษะและความสามารถ
Growth Mindset ช่วยให้เรามองว่าความยากลำบากและความท้าทายเป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา

 • การเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ในการทำงาน: เมื่อมี Growth Mindset เราจะมองเห็นความยากลำบากเป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา การเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ไม่ใช่แค่การเติมเต็มความรู้ แต่เป็นการเปิดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพในการทำงาน
 • การพัฒนาความสามารถในการจัดการเวลา: Growth Mindset ช่วยให้เราเห็นความสำคัญของการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเวลา ซึ่งเป็นทักษะสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการดำเนินชีวิต

การเรียนรู้จากความล้มเหลว
ความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ด้วย Growth Mindset เราสามารถนำความล้มเหลวมาเป็นบทเรียนในการพัฒนาตนเอง

 • การยอมรับความล้มเหลว: Growth Mindset ช่วยให้เรามองเห็นความล้มเหลวเป็นโอกาสในการเรียนรู้ ไม่ใช่จุดจบของการพัฒนา
 • การปรับปรุงและพัฒนา: การเรียนรู้จากข้อผิดพลาดและนำมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาตนเองและธุรกิจ เช่น ผู้ประกอบการที่ใช้ความล้มเหลวในการสร้างแนวทางใหม่และเติบโตขึ้น

การนำ Growth Mindset มาใช้ในธุรกิจ

การปรับตัวและการเติบโตในธุรกิจ
Growth Mindset ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับตัวในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ เช่น การนำนวัตกรรมมาใช้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ

 • การนำนวัตกรรมมาใช้: ด้วย Growth Mindset ธุรกิจสามารถมองหาโอกาสในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการและผลิตภัณฑ์
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ: การมองเห็นความต้องการของตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ตอบสนองความต้องการนั้น ช่วยให้ธุรกิจสามารถเติบโตอย่างยั่งยืน

การฝึกฝนและการพยายามอย่างต่อเนื่อง
ความพยายามและการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาธุรกิจ

 • การฝึกฝนทักษะใหม่ ๆ: ผู้ประกอบการที่มี Growth Mindset มักจะไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาตนเองและฝึกฝนทักษะใหม่ ๆ ที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการธุรกิจ
 • การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง: การพยายามปรับปรุงและพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ

การเปลี่ยนแปลงมุมมองของตัวเอง

เทคนิคในการเปลี่ยนแปลงมุมมอง
การเปลี่ยนจาก Fixed Mindset เป็น Growth Mindset สามารถทำได้โดยการมองหาความท้าทายและยอมรับว่าความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้

 • การมองหาความท้าทาย: การตั้งเป้าหมายที่ท้าทายและพยายามให้ถึงเป้าหมายนั้นช่วยสร้าง Growth Mindset
 • การยอมรับความล้มเหลว: การมองเห็นความล้มเหลวเป็นโอกาสในการเรียนรู้และไม่ยอมแพ้ในความพยายาม

ประโยชน์ของ Growth Mindset ในการดำเนินชีวิต
การมี Growth Mindset ช่วยให้เราสามารถรับมือกับความยากลำบากและมองเห็นโอกาสในทุกสถานการณ์

 • การรับมือกับความยากลำบาก: Growth Mindset ช่วยให้เรามองเห็นความยากลำบากเป็นโอกาสในการพัฒนาและเติบโต
 • การมองเห็นโอกาสในทุกสถานการณ์: การมี Growth Mindset ทำให้เราสามารถมองเห็นโอกาสที่ซ่อนอยู่ในทุกสถานการณ์และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์

สรุปหนังสือ Mindset

 1. ความหมายและความสำคัญของ Mindset

1.1 Mindset คืออะไร

 • Growth Mindset: คนที่เชื่อว่าความสามารถสามารถพัฒนาได้ด้วยความพยายาม การเรียนรู้ และการทำงานหนัก เช่น การมองว่าความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้
 • Fixed Mindset: คนที่เชื่อว่าความสามารถเป็นสิ่งที่ตายตัว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เช่น การมองว่าความล้มเหลวเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความสามารถที่ขาด

1.2 ทำไม Mindset ถึงสำคัญ

 • ผลกระทบต่อพฤติกรรม: คนที่มี Growth Mindset จะมองหาวิธีแก้ไขและพัฒนาเมื่อเจอปัญหา ในขณะที่คนที่มี Fixed Mindset มักจะหาข้ออ้างและยอมแพ้
 • ผลลัพธ์ในชีวิต: Growth Mindset นำไปสู่ความสำเร็จในชีวิต เพราะสามารถพัฒนาตนเองและเรียนรู้จากความล้มเหลวได้ ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญในการเผชิญกับความท้าทายต่าง ๆ
 1. การประยุกต์ใช้ Growth Mindset ในชีวิตจริง

2.1 ในชีวิตการทำงาน

 • การเพิ่มประสิทธิภาพ: ใช้ Growth Mindset ในการพัฒนาทักษะ การทำงานร่วมกับผู้อื่น และการพัฒนาตัวเอง โดยการเรียนรู้จากความผิดพลาดและการรับฟังคำแนะนำ
 • การรับมือกับความล้มเหลว: มองว่าความล้มเหลวเป็นโอกาสในการเรียนรู้ ปรับปรุง และพัฒนาตนเอง เช่น เมื่อโปรเจคไม่สำเร็จ ให้สำรวจว่าเกิดอะไรขึ้นและเรียนรู้วิธีปรับปรุง

2.2 ในชีวิตส่วนตัว

 • การพัฒนาความสัมพันธ์: การมี Growth Mindset ช่วยให้เข้าใจและพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ดีขึ้น เช่น การเปิดใจรับฟังและยอมรับข้อผิดพลาดของตนเอง
 • การเลี้ยงดูบุตร: สอนให้เด็กมี Growth Mindset โดยการส่งเสริมให้เขาเรียนรู้จากความผิดพลาด และสนับสนุนให้ลองสิ่งใหม่ ๆ
 1. การเปลี่ยนแปลงจาก Fixed Mindset สู่ Growth Mindset

3.1 กระบวนการและวิธีการ

 • ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง: เริ่มจากการตระหนักรู้ถึง Fixed Mindset ของตนเอง จากนั้นหมั่นฝึกฝนการคิดในเชิงบวกและมองหาวิธีการพัฒนา
 • ตัวอย่างและแบบฝึกหัด: เขียนลงไปในสมุดบันทึกถึงสิ่งที่คุณทำได้ดีและสิ่งที่ต้องปรับปรุง พร้อมตั้งเป้าหมายในการพัฒนาแต่ละวัน

3.2 อุปสรรคและการเผชิญหน้า

 • อุปสรรคที่พบบ่อย: ความกลัวที่จะล้มเหลว การเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่น และความเชื่อที่ว่าความสามารถตายตัว
 • วิธีการรับมือ: พยายามฝึกฝนตนเองให้มองความล้มเหลวเป็นโอกาสในการเรียนรู้ และหมั่นตั้งคำถามว่าคุณสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อพัฒนา
 1. ผลกระทบของ Mindset ต่อการเรียนรู้และการศึกษา

4.1 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้

 • ประสิทธิภาพในการเรียนรู้: คนที่มี Growth Mindset มักจะพยายามมากขึ้นเมื่อเจอปัญหาและมีการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง เช่น นักเรียนที่มี Growth Mindset จะมีผลการเรียนที่ดีขึ้นเนื่องจากพวกเขาไม่กลัวการทำผิดพลาด
 • ตัวอย่างจากงานวิจัย: งานวิจัยของ Carol Dweck แสดงให้เห็นว่านักเรียนที่มี Growth Mindset มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จมากกว่านักเรียนที่มี Fixed Mindset

4.2 บทบาทของครูและผู้ปกครอง

 • การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี: ครูและผู้ปกครองสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม Growth Mindset โดยการให้คำชมเชยที่เน้นความพยายามและกระบวนการมากกว่าผลลัพธ์ เช่น การชมว่า “ดีมากที่เธอพยายามเต็มที่”
 1. Mindset กับการพัฒนาภาวะผู้นำ

5.1 การพัฒนาภาวะผู้นำ

 • ผู้นำที่มี Growth Mindset: ผู้นำที่มี Growth Mindset มักจะส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาของทีมงาน โดยการยอมรับข้อผิดพลาดและเรียนรู้จากมัน เช่น การรับฟังความคิดเห็นของทีมงานและให้โอกาสในการลองทำสิ่งใหม่ ๆ

5.2 การแก้ปัญหาและนวัตกรรม

 • การเผชิญกับความท้าทาย: Growth Mindset ช่วยให้ผู้นำสามารถคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้โดยไม่กลัวความล้มเหลว เช่น การทดลองวิธีการใหม่ ๆ และเรียนรู้จากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
 1. กรณีศึกษาที่น่าสนใจ

6.1 ตัวอย่างจริง

 • บุคคลหรือองค์กร: ตัวอย่างบุคคลหรือองค์กรที่ใช้ Growth Mindset ในการเปลี่ยนแปลงหรือประสบความสำเร็จ เช่น Steve Jobs ที่มองว่าความล้มเหลวเป็นโอกาสในการพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมใหม่
 • การเรียนรู้จากความล้มเหลว: วิเคราะห์กรณีศึกษาของบุคคลหรือองค์กรที่เรียนรู้จากความล้มเหลวและประสบความสำเร็จในภายหลัง เช่น ทีมฟุตบอลที่พัฒนาตัวเองหลังจากแพ้เกมสำคัญ
 1. การประยุกต์ใช้ Mindset ในการสร้างธุรกิจและการพัฒนาอาชีพ

7.1 การเริ่มต้นธุรกิจ

 • การเผชิญกับความท้าทาย: การเริ่มต้นธุรกิจใหม่มีความไม่แน่นอนและความท้าทายมากมาย การมี Growth Mindset ช่วยให้คุณมองความล้มเหลวเป็นบทเรียนและโอกาสในการพัฒนา
 • การพัฒนาไอเดียใหม่: วิธีการนำ Growth Mindset มาใช้ในการคิดค้นและพัฒนาไอเดียใหม่ ๆ ในธุรกิจ เช่น การฟังความเห็นของลูกค้าและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ตามคำแนะนำ

7.2 การพัฒนาอาชีพ

 • การพัฒนาทักษะ: การมี Growth Mindset ช่วยในการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ และความก้าวหน้าในสายอาชีพ เช่น การลงทุนในการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเอง
 • การรับมือกับการเปลี่ยนแปลง: วิธีการที่ Growth Mindset ช่วยในการปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในสายงาน
 1. หัวข้อพิเศษสำหรับผู้ที่เริ่มต้นสร้างธุรกิจใหม่

8.1 การบริหารเวลาและจัดการงาน

 • การจัดลำดับความสำคัญ: การใช้ Growth Mindset ในการจัดลำดับความสำคัญของงาน โดยมองหาวิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพที่สุด
 • การรับมือกับความเครียด: วิธีการใช้ Growth Mindset ในการจัดการกับความเครียดและภาระงานที่มากมาย เช่น การแบ่งงานเป็นส่วนย่อย ๆ และการมองหาการพักผ่อนที่มีคุณภาพ

8.2 การสร้างเครือข่ายและการเรียนรู้

 • การสร้างเครือข่าย: การมี Growth Mindset ช่วยในการสร้างเครือข่ายที่มีคุณภาพ โดยการเปิดรับความคิดเห็นและการเรียนรู้จากผู้อื่น
 • การเรียนรู้ตลอดชีวิต: การนำ Growth Mindset มาใช้ในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เช่น การเข้าร่วมอบรมหรือการเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์

8.3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

 • การรับฟังลูกค้า: การใช้ Growth Mindset ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ โดยการรับฟังความคิดเห็นและคำแนะนำจากลูกค้า
 • การทดลองและปรับปรุง: การมองการทดลองและความล้มเหลวเป็นโอกาสในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์

8.4 การสร้างและรักษาความมุ่งมั่น

 • การตั้งเป้าหมายและวางแผน: วิธีการใช้ Growth Mindset ในการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและวางแผนการทำงาน
 • การสร้างแรงบันดาลใจ: วิธีการรักษาความมุ่งมั่นและแรงบันดาลใจในการทำงาน โดยการมองหาความท้าทายและความสำเร็จเล็ก ๆ ในแต่ละวัน

เมื่อเราเข้าใจและนำ Growth Mindset มาใช้ในชีวิต จะพบว่าไม่มีอุปสรรคใดใหญ่เกินกว่าความพยายามและการเรียนรู้ การมีทัศนคติที่พร้อมพัฒนาและเปิดรับความท้าทายจะช่วยให้เราก้าวผ่านทุกความยากลำบากได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างธุรกิจใหม่ การพัฒนาทักษะ หรือการเผชิญกับปัญหาชีวิต การเรียนรู้และการเติบโตอย่างต่อเนื่องคือกุญแจสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top